Het netwerk Acute Zorgregio Oost is verantwoordelijk voor ketenafstemming binnen de regio. AZO organiseert daarvoor het bestuurlijk ROAZ, het tactisch ROAZ, focusgroepen en het klein ROAZ.

Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes. - Henry Ford

Wettelijke taak

Ziekenhuizen die door het Ministerie van VWS zijn aangewezen als traumacentrum hebben de opdracht een Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) te organiseren. Het Radboudumc is een van die ziekenhuizen en heeft deze taak belegd bij AZO.

Doelstellingen ROAZ

• netwerkontwikkeling en -bestendiging
• inzichtelijk maken van regionale acute zorg en in het bijzonder de traumazorg
• ontwikkelen en actualiseren van procesafspraken
• kennisontwikkeling en -deling

Bestuurlijk ROAZ

Het bestuurlijk ROAZ komt twee keer per jaar bij elkaar om afspraken te maken over betere samenwerking en optimalisering van de acute zorg in de regio. Op de agenda staan een aantal vaste onderwerpen: kwaliteit van de acute zorgketen, capaciteitsproblemen en/of wijzigingen in het aanbod acute zorg (witte vlekken), ontwikkelingen in de regio en voorbereiding op geneeskundige hulpverlening bij rampen.

Tactisch ROAZ

Het tactisch ROAZ komt vier keer per jaar bij elkaar om uitwisseling en afstemming tussen de ketenpartners te realiseren. Het speelt een belangrijke rol in de inhoudelijke voorbereiding van besluitvorming in het bestuurlijk ROAZ . De deelnemers houden zich bezig met het optimaliseren van acute zorg en zorgketens, crisisbeheersing & OTO, wisselen kennis uit en maken samenwerkingsafspraken. Per sector die deelneemt aan het bestuurlijk ROAZ is er één vertegenwoordiger in het tactisch ROAZ.

Klein ROAZ

Regiopartners die elkaar in de dagelijkse praktijk van de acute zorg treffen, ontmoeten elkaar twee of drie keer per jaar in een Klein ROAZ. Op de agenda staan dezelfde vaste onderwerpen die ook het bestuurlijk ROAZ bespreekt, maar dan op operationeel niveau. Er is een Klein ROAZ voor de regio’s Tiel, Nijmegen, Gelderland Midden en Achterhoek. Het Klein ROAZ Achterhoek werkt regiogrensoverschrijdend, met partners uit Netwerk Acute Zorg Euregio.