Het netwerk Acute Zorgregio Oost is verantwoordelijk voor ketenafstemming binnen de regio. AZO organiseert daarvoor het bestuurlijk ROAZ, het tactisch ROAZ, focusgroepen en het klein ROAZ.

Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes. - Henry Ford

Wettelijke taak

Ziekenhuizen die door het Ministerie van VWS zijn aangewezen als traumacentrum hebben de opdracht een Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) te organiseren. Het Radboudumc is een van die ziekenhuizen en heeft deze taak belegd bij AZO.

Doelstellingen ROAZ

• netwerkontwikkeling en -bestendiging
• inzichtelijk maken van regionale acute zorg en in het bijzonder de traumazorg
• ontwikkelen en actualiseren van procesafspraken
• kennisontwikkeling en -deling

Bestuurlijk ROAZ

Het bestuurlijk ROAZ komt twee keer per jaar bij elkaar om afspraken te maken over betere samenwerking en optimalisering van de acute zorg in de regio. Op de agenda staan een aantal vaste onderwerpen: kwaliteit van de acute zorgketen, capaciteitsproblemen en/of wijzigingen in het aanbod acute zorg (witte vlekken), ontwikkelingen in de regio en voorbereiding op geneeskundige hulpverlening bij rampen.

Tactisch ROAZ

Regiopartners werkzaam binnen de ambulancezorg, GGZ-instellingen, GGD, GHOR, huisartsenzorg, verloskundigen en ziekenhuizen komen viermaal per jaar bijeen. Het tactisch ROAZ speelt een belangrijke rol in de inhoudelijke voorbereiding voor het bestuurlijk ROAZ. Op het gebied van het optimaliseren van acute zorg en zorgketens, crisisbeheersing en OTO wordt kennis uitgewisseld en worden samenwerkingsafspraken gemaakt.