Focusgroepen in Acute Zorgregio Oost

Huisartsen, medewerkers van de ambulancezorg en meldkamers, medisch specialisten en andere betrokken professionals vormen focusgroepen. Zij nemen de verantwoordelijkheid voor goede samenwerkingsafspraken in de keten zodat zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plaats gegeven kan worden.

Adviseurs van AZO ondersteunen de focusgroepen en zorgen dat de kennis wordt gedeeld met het bestuurlijk en tactisch ROAZ en met andere regionale overleggen over de acute zorg. De afgelopen jaren is er in de focusgroepen geïnvesteerd in de vorming van een netwerk waarin de professionals kennis delen en uitwisselen. De zorgketen is in kaart gebracht en waar mogelijk zijn verbeterpunten inzichtelijk zijn gemaakt. De focusgroepen komen twee- tot driemaal per jaar bij elkaar en organiseren jaarlijks of tweejaarlijks een AZO-scholingsavond.


Actuele speerpunten per focusgroep:

 

Focusgroep acute cardiologie

Pijn op de borst
Om zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plaats te kunnen leveren bij acute cardiale klachten, verdiept de focusgroep zich in de verbetering van de triage bij patiënten met thoracale pijn. Met welke klachten presenteren patiënten zich, hoe verloopt de verwijzing en levert dit het meest optimale zorgpad?
Wanneer vraagt een klacht van thoracale pijn echte spoed, en wanneer is er minder spoed vereist?

 

 

 

Scholingsavond neurologie

Focusgroep acute neurologie

De focusgroep heeft een regionaal protocol beroertezorg vastgesteld voor alle professionals in de keten. Hierin staan de afspraken over welke patiënten naar welk ziekenhuis verwezen worden. Naast de traditionelere behandeling door thrombolyse  is er sinds enkele jaren de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor intra-arteriele trombectomie. Deze behandeling wordt in Acute Zorgregio Oost geboden in het Rijnstate en in het Radboudumc. Om de kwaliteit van de beroertezorg te verhogen bespreekt de focusgroep de indicatoren die voor het Zorginstituut Nederland aangeleverd moeten worden.

 

 

Focusgroep acute psychiatrieVerward 1

Er is een maatschappelijk debat over de juiste zorg voor personen met verward gedrag. In de projecten Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag hebben de gemeenten een regierol om dit te regelen binnen het sociaal domein. Hierbij zijn er enkele raakvlakken met de keten acute psychiatrie; dit geldt voor de melding en triage, de locatie waar de beoordeling plaatsvindt en aansluitend de verwijzing naar de juiste zorg. Binnen de focusgroep richten we ons op die thema’s.

 

 

Ambulance verloskunde

Focusgroep acute verloskunde

Sinds het verschijnen van het rapport over terugdringen van perinatale sterfte zijn er veel verbetertrajecten om de verloskundige zorg zo optimaal mogelijk te organiseren. De acute verloskunde maakt hier onderdeel vanuit. De samenwerking in deze acute keten staat dan ook centraal binnen de focusgroep en onderscheidt de focusgroep van de verloskundig samenwerkingsverbanden. Naar aanleiding van casuïstiek worden afspraken gemaakt of aangescherpt. De focusgroep heeft een regionaal protocol parallelle actie bij een acuut bedreigde thuisgeboren neonaat opgesteld.

 

 

Traumanetwerk

Nederland, Nijmegen, 2014. MODEL RELEASED. IN SCENE GEZET. CONSULT THE PHOTOGRAPHER BEFORE ADVERTISEMENT. A patient is brought into an emergency ward by paramedics, a traumasurgion and a nurse. Een traumapatient wordt door ambulancepersonee en een trauma-arts uit de ambulance gereden Foto: Frank Muller / ZorginBeeldDe ziekenhuizen in Nederland hebben niet allemaal dezelfde capaciteiten om alle traumaletsels op te kunnen vangen. Op basis van triage wordt de ernst van het letsel bepaald en wordt bekeken in welk level ziekenhuis de patiënt de best passende zorg kan krijgen. De traumachirurgen in de regio zetten zich in om de kwaliteit van de traumazorg in de regio op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Hiervoor worden data aangeleverd voor de traumaregistratie, dit maakt de zorgvraag en het zorgaanbod inzichtelijk.

 

 

Hand oudere

Doelgroep ouderen vraagt extra aandacht 

Naast de landelijk vastgestelde zorgketens is er op basis van een behoefte in de regio
een focusgroep geformeerd voor de acute zorg voor de doelgroep ouderen. In deze focusgroep delen de ketenpartners knel- en verbeterpunten en goede voorbeelden. Ze werken waar mogelijk samen, bijvoorbeeld door de handen ineen te slaan bij de rapportages en contacten met het ministerie van VWS.

 

 

Vragen over de focusgroepen?
Neem contact op met Mieke Bulten (acute cardiologie, acute verloskunde), San de Vroom (acute neurologie, acute psychiatrie, doelgroep ouderen) of Karin van den Berg (traumanetwerk en overall) 024-3610722.