Traumazorg & ROAZ

Het Radboudumc is door VWS aangewezen als ziekenhuis met een traumacentrumfunctie en heeft daarmee de taak het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) te organiseren. Deze taak is belegd bij Acute Zorgregio Oost.

De deelnemers van het ROAZ hebben de wettelijk taak om spreiding en bereikbaarheid van acute zorg te optimaliseren, niet alleen de dagelijkse zorg maar ook de acute zorg ten tijde van een ramp of crisis. In het ROAZ maken zorgaanbieders afspraken over de samenwerking in de acute zorgketen.

Deelnemers van het ROAZ in Acute Zorgregio Oost zijn:
CIHN, CWZ, GGD Gelderland Midden, GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD Gelderland Zuid, GGNet, GHOR Gelderland Midden, GHOR Noord- en Oost-Gelderland, GHOR Gelderland Zuid, Huisartsenkring Gelre IJssel, Huisartsenkring Gelderse Rivieren, Huisartsenkring Nijmegen e.o., Huisartsenpost Oude IIssel, Huisartsenpost Tiel, Huisartsen Gelderse Vallei, Maasziekenhuis Pantein, Onze Huisartsen Arnhem eo, Pro Persona, Regionale Ambulancevoorziening Gelderland Midden, Regionale Ambulancevoorziening Gelderland Zuid, Radboudumc, Rijnstate, Sint Maartenskliniek, Slingeland ziekenhuis Doetinchem, verloskundige kringen, Witte Kruis Ambulancezorg Noord Oost Gelderland, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ziekenhuis Rivierenland, Zorgbelang Gelderland.

Beleidsvisie WTZi
Beleidsregels WTZi
Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes. - Henry Ford
Om invulling te geven aan de taak om de acute zorg te optimaliseren zijn er binnen Acute Zorgregio Oost verschillende overlegorganen:
Bestuurlijk ROAZ
Bestuurders van ambulancezorg, GGZ-instellingen, GGD, GHOR, huisartsenzorg, verloskundigen en ziekenhuizen uit de regio komen tweemaal per jaar bijeen om afspraken te maken over een betere samenwerking en optimalisering van de acute zorg in de regio. Acute Zorgregio Oost initieert, ondersteunt en regisseert dit overleg.
Tactisch ROAZ
Regiopartners werkzaam binnen de ambulancezorg, GGZ-instellingen, GGD, GHOR, huisartsenzorg, verloskundigen en ziekenhuizen komen viermaal per jaar bijeen. Het tactisch ROAZ speelt een belangrijke rol in de inhoudelijke voorbereiding voor het bestuurlijk ROAZ. Op het gebied van het optimaliseren van acute zorg en zorgketens, crisisbeheersing en OTO wordt kennis uitgewisseld en worden samenwerkingsafspraken gemaakt.
Focusgroep
CVA/acute Neurologie, acuut Myocardinfarct/ACS, acute psychiatrie, acute verloskunde en het traumanetwerk:
Professionals die samen de acute zorgketens vormen nemen deel aan focusgroepen waarvan het doel is om de zorg in kaart te brengen en te optimaliseren. Zorgvragen, zorgaanbod, ontwikkelingen en knelpunten worden inzichtelijk gemaakt en verbeterpunten worden verder uitgewerkt of geïmplementeerd in regionale projecten.
Klein ROAZ
Regiopartners die elkaar in de dagelijkse praktijk van de acute zorg treffen, ontmoeten elkaar twee/driemaal per jaar in een Klein ROAZ. Er is een Klein ROAZ voor de regio Tiel, Nijmegen, Gelderland Midden en Achterhoek (regiogrensoverschrijdend met partners uit Netwerk Acute Zorg Euregio). In dit overleg worden onderwerpen besproken met het doel elkaar te informeren over ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als organisatorisch.